Geplaatst op

Wat is het jou waard?

Old & Smiley heeft de categorie “Wat is het jou waard?” toegevoegd aan de winkel.

Wat is het jou waard?

Bij alle “Wat is het jou waard?”-producten betaal je het bedrag dat het product volgens jou ook werkelijk waard is. Een bedrag van 0 euro is natuurlijk niet toegestaan, want als het voorwerp je niets waard is, wil het immers ook niet bezitten.

Vul het bedrag in waarvoor je het zou meenemen als dit te koop zou liggen in een kringloop of op een markt.


With all “Wat is het jou waard?”- products, you pay the amount that you think the product is actually worth. An amount of 0 euros is not allowed, because if you think the product isn’t worth a pennie, you don’t want to posses it.

Enter the amount for which you would take it with you if it were for sale at a thrift store or at a market.

Kijk snel of er iets voor jou bij is!